Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van VitaMaz maken onlosmakelijk deel uit van offertes en samenwerkingsafspraken die voor elk programma van VitaMaz worden vastgesteld. Opdrachtgever/cliënt gaat bij het tekenen van offertes tevens voor gezien van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever of klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan VitaMaz en onderdelen daarvan: Loopbaan van Je Leven, De BalansAcademie, SUPERwerkt en StressReductie Nederland, de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, begeleiding, training, advies of aanverwante werkzaamheden. Dit kan een bedrijf of een individuele klant zijn, in face-to-face contact of middels online begeleiding. Coaching en begeleiding is in deze een resultaatgerichte vorm van persoonlijke begeleiding op vrijwillige basis die werkt als een katalysator in de persoonlijke ontwikkeling van een individu of een groep. Overal waar VitaMaz wordt genoemd worden tevens de overige handelsnamen bedoeld, te weten: Loopbaan van je Leven, De BalansAcademie, SUPERwerkt en StressReductie Nederland.

2. Kosten
De kosten van de diverse vormen van coaching en begeleiding worden kenbaar gemaakt op de website van VitaMaz: www.vitamaz.nl of volgens offerte op aanvraag.

3. Annulering
Bij ziekte van de coach/trainer/adviseur wordt de klant zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Afzegging door klant moet minimaal 48 uur van tevoren gebeuren om niet in rekening te worden gebracht. Sessies die korter dan 48 uur van tevoren worden geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht. Online Programma’s hebben een ‘niet goed geld terug regeling’: ben je niet tevreden na de 2e les dan kan de opdrachtgever/ klant zonder opgaaf van reden het volledige aankoopbedrag terugvragen. Dit dient wel te geschieden voor aanvang van de 3e les van het betreffende programma. Deze garantie geldt niet voor E-books of andere vormen van coaching, training of advisering. De garantie geldt enkel voor online programma’s met een looptijd van meer dan 2 modules. Per programma kunnen er aanvullende afspraken worden gemaakt, dat staat dan vermeld bij de aanmeldpagina van het betreffende programma.
Annuleren van deelname aan een workshop/training kan kosteloos tot 14 dagen voor de datum waarop de betreffende activiteit plaatsvindt. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvangsdatum van de workshop/training geldt een betaalverplichting van 50% van het verschuldigde bedrag. Vanaf 7 dagen en korter geldt een betaalverplichting van het volledige bedrag en vindt geen restitutie plaats.

4. Betalingsvoorwaarden
Consulten dienen per sessie vooraf te worden voldaan tenzij specifiek anders overeengekomen. VitaMaz beschikt niet over een pinautomaat. Op verzoek ontvangt u bij uw betaling een rekening (incl. btw overzicht). Bij het aangaan van een individueel coachtraject schaft men een pakket van ten minste 3 sessies aan. Deze drie sessies kunnen eventueel in drie gelijke termijnen worden voldaan. Er geldt hierbij wel een betaalverplichting voor de drie sessies, tenzij specifiek en anders is overeengekomen tussen opdrachtgever en VitaMaz en dit schriftelijk is bevestigd. Trainingen en advisering wordt achteraf gefactureerd aan de opdrachtgever. Voor aanvang van een opdracht wordt een betaalverplichting aangegaan middels een getekende offerte dan wel een schriftelijke overeenkomst welke door zowel VitaMaz als de opdrachtgever is getekend. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt VitaMaz zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever/klant niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de opdrachtgever/klant de wettelijke rente verschuldigd zijn. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 200,- Hierbij is het Nederlandse recht van toepassing.

5. Vergoedingen
Coaching komt meestal niet in aanmerking voor een vergoeding via de zorgverzekering, dit hangt echter af van uw eigen zorgverzekeraar, raadpleeg daarvoor de polisvoorwaarden. Coaching wordt vaak via werkgevers ingezet als onderdeel van een scholingsontwikkelingstraject, vraag uw werkgever naar de mogelijkheden. Mogelijk kunt u coaching van de belasting aftrekken in het kader van scholing als het gaat om coaching gericht op het vinden van een (nieuwe) baan. Zie www.belastingdienst.nl voor de voorwaarden en mogelijkheden.

6. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Van de klant wordt een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid gevraagd voor het bereiken van gestelde doel(en), dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Klant en/of opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen. VitaMaz spant zich in om de gegeven opdracht/ gevraagde begeleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. VitaMaz kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade. Klant en/of opdrachtgever zijn zich bewust van het feit dat coaching en begeleiding geen therapeutische behandeling en ook geen andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. Klant en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van klant voor de te behalen resultaten van de coaching. VitaMaz is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen/workshops verkeerd is weergegeven op www.vitamaz.nl www.loopbaanvanjeleven.nl www.superwerkt.nl www.debalansacademie.nl of www.stressreductienederland.nl VitaMaz is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht/training tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden, gaan vóór op deze algemene voorwaarden.

7. Geheimhouding
Al het materiaal, dat uit samenwerking tussen VitaMaz en de opdrachtgever/klant voortkomt wordt door VitaMaz vertrouwelijk behandeld. VitaMaz heeft geen overleg over voortgang en resultaat van de coaching buiten de cliënt om, ook niet wanneer VitaMaz is ingeschakeld door een andere opdrachtgever dan de cliënt zelf (bijvoorbeeld een leidinggevende/ werkgever/ begeleider/ etc). De wetenschap dat men beoordeeld wordt, wekt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van het coachingstraject. Het staat cliënt uiteraard vrij om zelf mededelingen te doen aan derden over wat in de coaching besproken wordt. VitaMaz kan bepaalde onderwerpen uit de coaching geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie. Slechts na goedkeuring van cliënt kunnen aspecten vanuit coaching niet geanonimiseerd worden opgenomen. Voor het verwerken van (persoons)gegevens is op www.vitamaz.nl een privacyverklaring gepubliceerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8. Eigendom
Alle materialen t.b.v. trainingen, online programma’s, workshops en coaching zijn eigendom van VitaMaz (ook wanneer deze onder één van de andere handelsnamen zoals onder 1 genoemd worden aangeboden) en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van VitaMaz niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit geldt ook voor de teksten op de website.

Algemene voorwaarden van VitaMaz.
VitaMaz
T. 06 45 207 110
E. info@vitamaz.nl
I. www.vitamaz.nl
A. Laan van Albert’s Hoeve 175; 1902 SC Castricum
K.v.K. 371 600 44
BTWnr. NL002125937B84 3

Scroll naar top
VitaMaz draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches